Szanowni mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie zmian w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 5a , Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), informujemy, iż znowelizowane przepisy nakładają na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrolę taką Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości
co najmniej raz na dwa lata.

Ze względu na powyższe informujemy, że kontrole zarówno w urzędzie jak i w terenie będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kolno. Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności:

- sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków,
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości;
- częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.*

Poniżej w załączniku przedstawiamy listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Gminy Kolno,
z którymi można podpisać umowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

WÓJT
/-/ podpis właściwy
Piotr Szulc

 

*Nie dotyczy nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.


 Szczegółowe informacje nt. realizacji obowiązku w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezoodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolno