Deklaracja dostępności Portalu Informacyjnego Gminy Kolno

Urząd Gminy Kolno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Informacyjnego Gminy Kolno.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formatach: .pdf, .doc i inne) są dostępne cyfrowo, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych;
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści;
 • Nie wszystkie opisy odnośników w wystarczający sposób informują o treściach do których kierują;
 • Nie wszystkie tabele posiadają podpisy;
 • Nie we wszystkich obszarach strony wystarczający kontrast tekstu w stosunku do tła.

Wyłączenia

 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu;
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Harań.
 • E-mail: sekretarz.ug@kolno-gmina.pl
 • Telefon: 897163267

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kolno
 • Adres: Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko-mazurskie
 • E-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl
 • Telefon: 897163267

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Kolno: Kolno 33, 11-311 Kolno

 • biura zlokalizowane są na parterze i I piętrze budynku Urzędu;
 • do drzwi wejściowych budynku prowadzą zewnętrzne schody - brak podjazdu dla osób na wózkach;
 • przy drzwiach wejściowych jest dzwonek;
 • brak recepcji;
 • brak windy;
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością;
 • przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością;
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego;
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.