W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje będziemy składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Kolno deklarację pisemną należy złożyć w Urzędzie Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno, w godzinach pracy urzędu. Wówczas w terminie:

  • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
  • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania

upoważniony pracownik urzędu gminy wprowadzi do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/

Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo również w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Zachęcamy do obejrzenia spotu TV oraz do włączenia się w naszą akcję. Na stronie info-CEEB na samym dole - w sekcji „Do pobrania” - umieściliśmy materiały promocyjne związane z kampanią. Są nimi:

  • spot TV do umieszczenia w lokalnych stacjach telewizyjnych, na ekranach w urzędach i w komunikacji zbiorowej w gminie

  • spot radiowy do umieszczenia w lokalnych stacjach radiowych i na podcastach

  • bannery internetowe do umieszczenia na stronach internetowych urzędów

Wszelkie pytania w tej sprawie można też  kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Ulotka

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalana paliw:

Budynki i lokale mieszkalne:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

Budynki i lokale niemieszkalne:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

Na kanale youtube  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawił się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

Link do filmu https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

ceeb