Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że 15 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 poz. 187 z późn.zm.1) w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, a w przypadku suszy uwierzytelniony przez członka rodziny wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową. Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Pismo dot. pomocy dla rolników szkody 2022 r.