Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

flaga godlo

W ramach programu udziela się wsparcia:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

O objęcie Programem mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1164,00 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900,00 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Realizatorem Programu na terenie Gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu:

  • 89 716 32 93

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Warmińsko - Mazurski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Kolno środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 44 000,00 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2022 roku (moduł 1). Planowany koszt realizacji programu w Gminie Kolno w 2022 r. ogółem to 55 000,00 zł.