Podczas obrad III sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 19 czerwca 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie, rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2023 rok, przeprowadzono debatę nad raportem o stanie Gminy za 2023 r., a także, zgodnie z art. 28a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, udzieliła Wójtowi Gminy Kolno absolutorium.

 

 

Ponadto, gościnnie w obradach uczestniczył Pan Andrzej Maciejewski, Prezes SIM KZN-Północ, który przybliżył temat prac koncepcyjnych i projektowych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji o charakterze budowlanym pod inwestycje mieszkaniowe w Kolnie.

Podjęte uchwały:

1.        1 .Uchwała nr III/11/2024  z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata             2024-2035.

 

2.         2.  Uchwała nr III/12/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2024 r.

 

3.     Uchwała nr III/13/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

4.     Uchwała nr III/14/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 248/69 obręb Kolno, gmina Kolno.

 

5.     Uchwała nr III/15/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wągsty, obręb Wągsty, gmina Kolno.

 

6.     Uchwała nr III/16/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

 

7.          7.   Uchwała nr III/17/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolno wotum zaufania.

 

8.          8.    Uchwała nr III/18/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/3146-iii-sesja-rady-gminy-kolno#sigProId5b2a0c386b