W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyła się LXIX Sesja Rady Gminy Kolno, podczas której przedstawiono następujące sprawozdania:

- Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2023, które przedstawiła Pani Beata Wrona - po. Dyrektor Biblioteki;

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za rok 2023 przedstawiła Pani Lilla Szczeblewska - Kierownik GOPS w Kolnie;

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie oraz Centrum Kultury w Bęsi za rok 2023 zreferowała Pani Małgorzata Bachmura – Dyrektor GOK w Kolnie;

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno w 2023 roku oraz Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno w 2023 roku przedstawiła Pani Beata Harań Sekretarz Gminy.

- sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Kolno w 2023 r. oraz planów pracy stałych komisji na 2024 r.

Ponad to podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr LXIX/381/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035.
  2. Uchwała Nr LXIX/382/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2024 r.
  3. Uchwała Nr LXIX/383/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolno z dotychczasowymi dzierżawcami oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
  4. Uchwałę Nr LXIX/384/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno.
  5. Uchwałę Nr LXIX/385/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2024 rok.

Na zakończenie obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Kolno Pani Krystyna Krasuska podsumowała działalność organów Gminy Kolno w kadencji 2018 – 2023. W podziękowaniu, wręczyła Radnym i Kierownictwu Urzędu prezenty upamiętniające współpracę w minionej kadencji.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/3094-lxix-sesja-rady-gminy-kolno#sigProIdc74ae87ea2

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/3094-lxix-sesja-rady-gminy-kolno#sigProId15a1a6c166