W związku z intensywnymi opadami śniegu i zaleganiem pokrywy śnieżnej na dachach budynków, przypominamy, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Należy zaznaczyć, iż zaniedbania w powyższym zakresie uprawniają i obligują zarazem organ nadzoru budowlanego do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W związku z powyższym i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, w tym m.in. użytkowników szeroko rozumianych budynków administracji publicznej, w tym szkół, urzędów, ośrodków pomocy społecznej i podobnych, zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z zalegania śniegu i lodu.