Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej rozpoczęła nabór wniosków na stypendia. Dokumenty można składać w terminie od 18 lipca do 18 sierpnia 2023 roku w godz. 10:00-14:00 (liczy się data wpływu).

Pamiętajcie, żeby wcześniej umówić się telefonicznie - 89 521 05 69 (dot. osób, które po raz pierwszy składają wniosek).

Wnioski o stypendium wraz z załącznikami wysyłajcie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Fundacja FZO, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, lub wrzucajcie do skrzynki podawczej znajdującej się przy Urzędzie (wejście od strony ul. Kopernika) - DOPISEK na kopercie - WNIOSEK O STYPENDIUM

Link do druku wniosku: https://www.powiat-olsztynski.pl/edc_media/Node/Item-39437/Files/0001/Upload.pdf?fbclid=IwAR25UizxN5IJOAjX4Y-KEutlspUP1GDqKY6PwdZ8Y_n7_dRXmnnK1cfB740 

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, (którzy nie ukończyli 26-tego roku życia). Wszystkie te osoby muszą być zameldowane na terenie powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne.

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:

- Absolwenci szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,20 na świadectwie;

- Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,80 na świadectwie,

- Studenci – średnia ocen 4,00 zgodna z zaświadczeniem z uczelni.

Przy staraniu się o stypendium artystyczne/sportowe wymagana średnia ocen nie mniejsza niż:

- Absolwenci szkół podstawowych – 4,9

- Absolwenci i uczniowie szkół średnich – 4,00

- Studenci – 3,75

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

– W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).

UWAGA TEGOROCZNI MATURZYŚCI!!

Pochwalcie się maturą! 85% z jednego przedmiotu to dodatkowe punkty do stypendium!

– Wskazane jest poinformowanie we wniosku o wolontariacie i działalności społecznej oraz innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium(np. praca na rzecz schroniska, honorowe krwiodawstwo, praca na rzecz szkoły/uczelni, OSP).

WAŻNE!

- Absolwenci szkół podstawowych składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej.

- Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia dzienne.

- Studenci składają dokument potwierdzający kontynuację studiów.

• Kompletność wniosku:

Wniosek składa się z dwóch części – wniosek główny 3 strony i załączniki 2 strony, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny jak i załączniki po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie dyplomów, zaświadczenia z udziałów w olimpiadach, konkursach, sympozjach, zawodach z roku szkolnego 2022/2023). Jeśli osiągnięcia wypisane są na świadectwie szkolnym, nie trzeba dostarczać osobnych kopii, ale trzeba wpisać je w odpowiednią rubrykę. Dołączyć trzeba kopię zaświadczenia o wolontariacie bądź innej aktywności społecznej, którą wpisuje się do wniosku.

Konieczne jest zdjęcie dostarczone na nośniku - płyta CD lub pendrive.

Zapraszamy!

Źródło: https://www.facebook.com/fundacjafzo?locale=pl_PL