Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz Mieszkańcy Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W związku z powyższym informuję, że sesja Rady Gminy Kolno, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy odbędzie się 27 czerwca 2023 r.

Pisemne zgłoszenia Mieszkańców Gminy Kolno do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy, poparte podpisami co najmniej 20 osób kierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Kolno przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kolno w godzinach od 7.30 do 15.30,do dnia 26 czerwca 2023 r., w pokoju Nr 11 – Biuro Rady, lub mailowo na adres: rada-kolno@wp.pl

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Krasuska

 

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kolno

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kolno za 2022 r.