OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
została zwołana na dzień 25 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00

LX Sesja Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania
 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2022.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie oraz Centrum Kultury w Bęsi za rok 2022.
 6. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami.
 7. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Wystąpienia sołtysów.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2023-2025.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Kolnie poprzez zmianę siedziby.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia statutów sołectwom Gminy Kolno.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont około 0.6 km drogi powiatowej nr 1495N relacji Kolno-Bęsia”.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 31 marca 2023 r. na działalność Wójta Gminy Kolno.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno w 2022 roku.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno w 2022 roku.
 18. Wolne wnioski
 19. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Krasuska

Ogłoszenie - LX Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 25 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00