Kolno, dnia 16 marca 2023 r.

SGW.062.1.2022

WÓJT GMINY KOLNO

OGŁASZA KONSULTACJE

w sprawie zmiany „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2023 rok”

i zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do wyrażenia pisemnych opinii lub uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2023 rok.

Proszę o przekazanie opinii lub uwag do w/w projektu uchwały w formie papierowej do Urzędu Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno lub elektronicznie na adres: ngo@kolno-gmina.pl, w terminie od dnia 17 marca 2023 r. do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 15:30.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 89-716-32-26 wybierając nr wewnętrzny 31.

z up. Wójta

/-/

Beata Harań

Zastępca Wójta

Załączniki:

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uruchomienia i wyboru form konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2023 rok

Protokół zawierający wyniki konsultacji wraz z projektem uchwały