OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

została zwołana na dzień 21 lutego 2023 r. o godz. 1230

LVIII Sesja Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami.
 4. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
 5. Wystąpienia sołtysów.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2023 r.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno”.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/304/2023 Rady Gminy Kolno z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę Nr LI/264/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolno.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Kolnie poprzez zmianę siedziby.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kolnie.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolnow sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjnej 248/69 obręb Kolno, Gmina Kolno.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Krasuska

 

Ogłoszenie - LVIII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 21 lutego 2023 roku o godz. 12:30