INFORMACJA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje, że zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich w celu prowadzenia w jego granicach jakichkolwiek robót i innych czynności niezwiązanych z zarządzaniem pasem drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.) wymaga pisemnej zgody zarządcy drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie oraz podlega opłacie.

W szczególności dotyczy to:

  • Budowy wszelkiego rodzaju zjazdów z drogi do przyległych posesji, pól uprawnych
    i innych działek przy drodze;
  • Umieszczania reklam;
  • Składowania wszelkiego rodzaju materiałów;
  • Wygradzania części pasa drogowego;

Brak ww. zgód będzie ujawniane podczas objazdów dróg wojewódzkich wykonywanych przez pracowników ZDW Olsztyn, a na osoby odpowiedzialne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia nakładane będą kary pieniężne (zgodnie z art. 40 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Informacje na temat procedury zajmowania pasa drogowego dróg wojewódzkich można uzyskać pod telefonem 89 526 19 00 i na stronie internetowej: www.zdw.olsztyn.pl .