Dnia 02.06.2022 r. podpisana została Umowa na realizację inwestycji pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI NA TERENIE GMINY KOLNO”.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy współpracy z firmą Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach Sp. z.o.o. reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Maciejewskiego – Prezesa Zarządu.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony zgodnie z PZP w trybie postępowania podstawowego z negocjacjami fakultatywnymi.

Wartość inwestycji wynosi 872 301,84 złotych. Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę Kolno dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w łącznej wysokości 509 049,00 zł.