W dniu 29 listopada 2021 r. odbyła się XLIII Sesja Zwyczajna Rady Gminy Kolno z planowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Informacja dotycząca zarządzenia zastępczego z dnia 30.09.2021 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz postanowienia nr 42/2021 Komisarza Wyborczego w Olsztynie 1 z dnia 12.11.2021 r.

3.    Przyjęcie protokołu z XLI sesji zwyczajnej Rady Gminy Kolno.

4.    Przyjęcie protokołu z XLII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kolno.

5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.

6.    Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.

7.    Wystąpienia sołtysów.

8.    Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2037.

9.    Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.

10.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno.

11.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę nr XXIX/143/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie  wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru  deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

13.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolno na lata 2018-2023”.

14.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.

15.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno.

16.  Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2022 rok.

17.  Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

18.  Wolne wnioski.

19.  Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

 

 

Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:

1.    Uchwała Nr XLIII/206/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2037.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/382

2.    Uchwała Nr XLIII/ 207/2021  Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/384

3.    Uchwała Nr XLIII/208/2021  Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/143/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/388

4.    Uchwała Nr  XLIII/209/2021  Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru  deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/390

5.    Uchwała Nr XLIII/210/2021  Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolno na lata 2018-2023”.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/392

6.    Uchwała Nr XLIII/211/2021  Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/394

7.    Uchwała Nr XLIII/212/2021  Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r.  w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/396

8.    Uchwała Nr XLIII/213/2021  Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r.  w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2022 rok.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/398

Uchwała Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno nie zyskała poparcia większości, tym sam nie została przyjęta.

https://e.kolno-gmina.pl/erada/#/klient/sesje/sesja/31/glosowanie/386

 

Uczestnikom Sesji pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie wręczyła białe wstążki symbolizujące wsparcie kampanii międzynarodowej mającej na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:  http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja