W dniu 25 sierpnia 2021 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Kolno z planowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami.
 5. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
 6. Wystąpienia sołtysów.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2037.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 rok.
 9. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/5/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolno, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym i sołtysom.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
  12 a. Złożenie wyjaśnień przez radnego Pana Jarosława Sękulskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Z powodu nieobecności radnego Pana Jarosława Sękulskiego punkt 12, w trakcie trwania sesji, został zdjęty z porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kolno.
Dodatkowo do porządku obrad zostały wprowadzone dwa projekty uchwał m.in. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolnie oraz w sprawie uchwalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XXXIX/184/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021- 2037,
 2. Uchwała Nr XXXIX/185/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2021 rok,
 3. Uchwała Nr XXXIX/186/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolno,
 4. Uchwała Nr XXXIX/187/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
 5. Uchwała Nr XXXIX/188/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr I/5/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno,
 6. Uchwała Nr XXXIX/189/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolno, udostępnionym dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 7. Uchwała Nr XXXIX/190/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym i sołtysom,
 8. Uchwała Nr XXXIX/191/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:
Transmisje Sesji Rady Gminy Kolno