W dniu 7 kwietnia 2021 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kolno, na której przyjęto sprawozdania z działalności stałych komisji w 2020 r. i plany pracy stałych komisji na 2021 r. oraz podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2035,
  2. Uchwałę Nr XXXIII/165/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 rok,
  3. Uchwałę Nr XXXIII/166/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2021 rok,
  4. Uchwałę Nr XXXIII/167/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/154/2021 Rady gminy Kolno z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu na „Budowę ciągu pieszego (chodnika) w miejscowości Samławki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 596”,
  5. Uchwałę Nr XXXIII/168/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Biskupiec a Gminą Kolno, w sprawie powierzenia Gminie Biskupiec wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
  6. Uchwałę Nr XXXIII/169/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Kolnie z filią w Bęsi, w Przedszkole Samorządowe w Kolnie, poprzez likwidację Przedszkola Samorządowego w Kolnie Filii w Bęsi,
  7. Uchwałę Nr XXXIII/170/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 10 marca 2021 r. na działalność Wójta Gminy Kolno,
  8. Uchwałę Nr XXXIII/171/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doraźnej w celu rozpatrzenia możliwości naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy,
  9. Uchwałę Nr XXXIII/172/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja