Podczas obrad XXII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 30 czerwca 2020 roku o godz. 16:30 w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań, przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 r. oraz podjęciu następujących uchwał udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Kolno, natomiast nie udzielono wotum zaufania:
1) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034.
2) Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2020 r.
3) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Kolno za pomocą innego instrumentu płatniczego.
4) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały nr XXI/97/2020 Rady gminy Kolno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1449 N od DW596 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424 N”.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2019 rok:
a) przedstawienie sprawozdań,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno dotycząca wykonania budżetu gminy za 2019 r.
d) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie Gminy za 2019 r.
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2019 r.
b) debata nad raportem o stanie Gminy.
c) Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolno wotum zaufania.
7) Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolno za 2019 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kolno za 2019 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia   Wójtowi Gminy Kolno absolutorium,
c) podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Podczas obrad Sesji odbyło się również ślubowanie Radnego, który w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno w dniu 21 czerwca 2020 r. uzyskał mandat.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/1985-sesja-absolutoryjna-30-06-2020-r#sigProIde4f2304928