W dniu 27 maja 2020 r. odbyła się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

1.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034.

2.  Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2020 r.
3.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zakupu środków ochrony     osobistej, płynów dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu.
4.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie planu dofinansowania w 2020 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli.
5.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolno na rok szkolny 2019/2020.
Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu na „Budowę ciągu pieszego (chodnika) w miejscowości Samławki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 596”.
6.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.
7.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno.
8.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2020 rok.
9.  Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1449 N od DW596 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424 N”.
10. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno” zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 10 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno”.
12. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej Uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno.
13. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę nr XVII/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zmienioną uchwałą nr XXIII/151/2017  Rady Gminy Kolno z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr XVII/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kolno.
15. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
16. Uchwała Rady Gminy Kolno rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 18 maja 2020 r. na działalność Wójta Gminy Kolno.
17. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Kolno, w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych  skutków ekonomicznych spowodowanych COVID-19.
18. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę Nr I/5/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno zmienioną uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kolno.

 

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja