W dniu 28 listopada 2019 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr XVI/64/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2031.
 2. Uchwała XVI/65/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
 3. Uchwała Nr XVI/66/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej wewnętrznej w Górowie położonej na działkach oznaczonych nr ew. 273/10 i 277/13 do kategorii gminnej drogi publicznej.
 4. Uchwała Nr XVI/67/2019   z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolno.
 5. Uchwała Nr XVI/68/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2020 rok.
 6. Uchwała Nr XVI/69/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania w 2019 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli.
 7. Uchwała Nr XVI/70/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 8. Uchwała Nr XVI/71/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.
 9. Uchwała Nr XVI/72/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na 2020 rok.
 10. Uchwała Nr XVI/73/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na 2020 rok.
 11. Uchwała Nr XVI/74/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.

Uczestnikom Sesji Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie wręczyły białe wstążki, symbolizujące wsparcie kampanii międzynarodowej mającej na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.              

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja