Dzisiaj 19 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Kolno Pan Piotr Szulc przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Iwony Brzuśkiewicz podpisał umowę z Panem Ryszardem Pawlukanis prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHUP „PALWOD” EXPORT – IMPORT na robotę budowlaną polegającą na poprawie warunków wodno - ściekowych Gminy Kolno poprzez wykonanie przebudowy obiektów i sieci na terenie oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bęsia gmina Kolno zlokalizowanej na gruntach obrębu Węgój gm. Biskupiec. Koszt wykonania zadania to 2 547 905,85 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 5 lutego 2020 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach II etapu operacji pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kolno poprzez budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej – obręby Kolno i Kabiny” przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00004-65150-UM1400046/16 z dnia 12 czerwca 2017 r.

JMGIMG 0173 08 19 2019

JMGIMG 0175 08 19 2019

JMGIMG 0178 08 19 2019