1. Uchwała Nr X/44/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  2. Uchwała Nr X/45/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych w Gminie Kolno.
  3. Uchwała Nr X/46/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  4. Uchwała Nr X/47/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Tejstymy obręb Górkowo przyjętego uchwałą nr XLI/213/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010r.158.2020).

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja