W dniu 30.11.2018 r. pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie wszystkim zebranym na obradach II Sesji Rady Gminy Kolno wręczyły białe wstążki symbolizujące wsparcie międzynarodowej Kampanii mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Podczas II sesji podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno.
  4. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na 2019 rok.
  5. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na 2019 rok.
  6. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na 2019 rok.