Podczas obrad XXXV sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie wysłuchano sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok oraz podjęto następujące uchwały:

  1. uchwałę nr XXXV/223/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  2. uchwałę nr XXXV/224/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  3. uchwałę nr XXXV/225/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kolno.
  4. XXXV/226/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych w Gminie Kolno.

Na sesję gościnnie przybył Pan Paweł Jarząbek nowy Prezes Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, której stypendystami, za wysokie wyniki w nauce jest m.in. młodzież z terenu Gminy Kolno.