Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na wsparcie projektów realizowanych przy współpracy i na rzecz mieszkańców powiatu samorząd przeznaczył kwotę 149 tys. zł.

Środki zostaną rozdzielone na zadania:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 5 tys. zł

2. Ochrona i promocja zdrowia – 3 tys. zł

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 8 tys. zł

4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 48 tys. zł

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 65 tys. zł

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 10 tys. zł

7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 8 tys. zł

8. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych – 2 tys. zł

 

Więcej na stronie internetowej pod adresem:

http://www.powiat-olsztynski.pl/otwarty-konkurs-ofert-dla-ngo