Podczas obrad XXXI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  4. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  5. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  6. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2018.
  7. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kolno.