W dniu 30.11.2017 r. wszystkim zebranym na obradach XXX Sesji Rady Gminy Kolno zostały wręczone białe wstążki symbolizujące wsparcie międzynarodowej Kampanii mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Podczas XXX sesji podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich.
  4. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 20032018
  5. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na 2018 rok.
  6. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na 2018 rok.