W dniu 10.03.2017r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Kolno.

Podczas obrad XXIV sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 10 marca 2017 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

Wysłuchano sprawozdań przybyłych Gości:

Pani Haliny Kaszubowskiej - Kierownika Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie Filii w Biskupcu, na temat bezrobocia w Gminie Kolno w 2016 r.,

Pana Tomasza Didjurgeita - Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu, na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kolno w roku 2016.,

Pana Łukasza Jasińskiego - Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz Pana Tomasza Jarmużewskiego - Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kolnie, na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Kolno w roku 2016.,

oraz podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
  2. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającąuchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
  3. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno”.
  4. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kolno do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec”, zabezpieczenia środków na realizację projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do realizacji projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec” realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.
  6. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017-2019.
  7. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kolno.
  8. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady na terenie gminy Kolno.

Ponadto Wójt Gminy Kolno z okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa - Opiekuna i Gospodarza Wsi podziękował Sołtysom naszej Gminy za ciężką pracę, trud i wysiłek w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz skierował słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju Gminy Kolno i lokalnej społeczności.