INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Zgodnie z projektem uchwały Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie uwzględniającym zgłoszone i pozytywnie rozpatrzone uwagi w konsultacjach społecznych w latach 2021-2025 w Priorytecie 1 Poprawa Oferty bibliotek publicznych w zakresie kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (KI 1.1.) obowiązywać będą następujące zasady:

  1. Uprawnione podmioty - O dofinansowanie w ramach KI 1.1. ubiegały się następujące podmioty:
    • biblioteki publiczne, spełniające wymogi ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury),
    • inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).
  2. Warunki udziału w KI 1.1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału było:
    • korzystanie z przynajmniej jednego terminala cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica – stan na dzień składania wniosku (2021-2025),
    • otwarcie w soboty, przy czym: rok 2022  - wymóg otwarcia dla czytelnika przynajmniej 4 godziny -  ¼ sobót w roku, - 2023-2025 - wymóg otwarcia dla czytelnika przynajmniej 4 godziny -  ½  sobót w roku.

W związku z wytycznymi Biblioteka Publiczna w Lutrach otwiera się w soboty dla swoich czytelników. Oto harmonogram pracujących sobót w 2022 roku:

Miesiąc Dzień
Marzec 05.03.2022
Kwiecień 09.04.2022, 23.04.2022
Maj 14.05.2022
Czerwiec 11.06.2022
Wrzesień 03.09.2022, 17.09.2022
Październik 08.10.2022, 22.10.2022
Listopad 19.11.2022, 26.11.2022
Grudzień 03.12.2022, 17.12.2022

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi, który ze względu na okoliczności uzasadniające pracę w nadgodzinach wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy, czyli w sobotę, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym, jak wynika z  z art. 1513 k.p.
W związku z powyższym Biblioteka po przepracowanej sobocie odbierać będzie  dzień wolny czyli pierwszy dzień kolejnego  tygodnia tzw. (poniedziałek).

Z poważaniem, Beata Wrona