Zespół do spraw profilaktyki po ewaluacji działań w roku szkolnym 2014/2015 r. oraz sprawdzeniu ich skuteczności stwierdził, że wśród uczniów gimnazjum wyłoniła się grupa, która sprawiała wyjątkowo duże problemy wychowawcze (używanie wulgaryzmów, aroganckie zachowanie)i należy osoby te objąć szczególną opieką.

   Nowatorskim pomysłem w naszym gimnazjum było zainicjowanie przedsięwzięcia, którego celem byłoby zmniejszenie skali tego negatywnego zjawiska (wulgaryzmy, arogancja) . Od 1 października 2015 roku (podobnie jak w latach ubiegłych) w Zespole Szkół w Kolnie w Gimnazjum zespół do spraw profilaktyki zorganizował dla uczniów konkurs pt. „ Potrafię, bo chcę!”. Za główne cele tego turnieju uznaliśmy: podniesienie kultury osobistej uczniów, ograniczenie używania wulgaryzmów i zachowań aroganckich na terenie szkoły, usprawnienie pracy szkoły (brak interwencji w sprawach problemowych), mobilizowanie uczniów do poprawnego zachowania, uświadomienie uczniom korzyści płynących z odpowiedniego zachowania.

   W I śródroczu dla 3 osób, które otrzymały najmniej uwag negatywnych w zakresie używania wulgaryzmów i zachowań aroganckich, ufundowaliśmy, dzięki hojności sponsorów, nagrody rzeczowe i upominki w postaci słodyczy, natomiast w II śródroczu – aby jeszcze bardziej zmobilizować ich do poprawy zachowania – zaproponowaliśmy dzień wolny od zajęć dydaktycznych i spędzenie go w atrakcyjny dla uczniów sposób tzw. WYJAZD NIESPODZIANKA, działanie zaproponowane przez zwycięzców: zgodne z ich zainteresowaniami.

   Do Przedsiębiorców z Gminy Kolno i Gminy Biskupiec zaadresowaliśmy pisma, w których zwróciliśmy się z prośbą o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Pomysł spotkał się z dużym odzewem. Wsparcie uzyskaliśmy od księdza naszej parafii: Jerzego Waresiaka. Wójt Gminy Kolno – p. Henryk Duda przychylnie odniósł się do tego pomysłu i pomogł w jego realizacji. W realizacji zadań mogliśmy liczyć na pomoc Sekretarza Gminy Kolno – pani Moniki Wadowskiej.

W imieniu uczniów i organizatorów serdecznie dziękuję za wsparcie tej - jakże istotnej - inicjatywy nie tylko dla szkoły, ale także całego środowiska lokalnego! Widać ogromną poprawę zachowania tych uczniów w stosunku do roku ubiegłego, wzmocniło się ich poczucie własnej wartości (wyróżnienia, nagrody), nauczyli się podstawowych zasad i norm społecznych!

   Uroczyste zwieńczenie działań zespołu do spraw profilaktyki oraz wręczenie nagród odbyło się 24 czerwca 2016 r. (w piątek) na apelu szkolnym wieńczącym zakończenie roku szkolnego 2015/2016.                      

                     W imieniu organizatorów: Ewa Kiryła – lider zespołu ds. profilaktyki

 

ar2

ar3

ar4

ar5