Podpisano porozumienie znak: PS-I.946.3.79.2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Kolno, dotyczące przekazania środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023, w łącznej kwocie 38 828,00 zł. Środki przeznaczane są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

plakat fundusz celowy 2023