Podczas obrad IX sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 19 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań, przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2018 r. oraz podjęciu następujących uchwał udzielono wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Kolno:

 1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2031.
 2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
 3. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 8 maja 2019 r. na działalność Komisji skarg, wniosków i petycji.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2018 rok:
  1. przedstawienie sprawozdań,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Kolno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  3. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno dotycząca wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  4. podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Raportu o stanie Gminy za 2018 r.:
  1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2018 r.,
  2. Debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolno wotum zaufania.
 6. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolno za 2018 rok:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kolno za 2018 rok,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolno absolutorium,
  3. podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.