Uprzejmie informuję, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programów MKiDN na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2023. Poniżej link bezpośredni: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2023


Są to m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” (budżet 5 100 000 zł) oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” (budżet 5 100 000 zł).


O dofinansowanie ubiegać mogą się sprawujące opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz nad miejscami pamięci - jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.


Nabór do programów zakończy się 30 listopada br. W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota uzyskania dofinansowania każdego z nich wynosi od 10 000 zł do 300 000 zł. Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy przesyłać wyłącznie drogą on-line za pomocą systemu EBOI. Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin.


Zachęcam Państwa do aplikowania o dotację w ramach programów MKiDN, w szczególności na zadania związane z grobami i cmentarzami wojennymi. Uprzejmie proszę również o poinformowanie zainteresowanych podmiotów z terenu Państwa Gminy o możliwości złożenia wniosków do ww. programów.