OGŁOSZENIE

 

Informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

została zwołana na dzień 14 czerwca 2022 roku o godz. 13:00

LI Sesja Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania;
 3. Przyjęcie protokołu z L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania;
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami;
 5. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych;
 6. Wystąpienia sołtysów;
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036;
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 r.;
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kolno;
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kolno na lata 2022-2025;
 12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Programu opieki nad zabytkami Gminy Kolno na lata 2017-2020”;
 13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie powołania Komisji doraźnej w celu sprawdzenia dokumentów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 r.;
 14. Wolne wnioski;
 15. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Krasuska