OGŁOSZENIE

 

Informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

została zwołana na dzień 12 kwietnia 2022 roku o godz. 11:00

XLIX Sesja Rady Gminy Kolno

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kolno bez odczytywania;
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy i działaniach Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu w 2021 r.;
 4. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Kolnie za 2021 r.;
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Kolno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 r.;
 6. Informacja o działalności Zakładu Budżetowego Związku Gmin Ekowod na terenie Gminy Kolno za 2021 r.;
 7. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami;
 8. Zapytania i interpelacje oraz odpowiedzi na zapytania radnych;
 9. Wystąpienia sołtysów;
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036;
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2022 r.;
 12. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym i sołtysom;
 13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych;
 14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 16 marca 2022 r. na działalność Wójta Gminy Kolno;
 15. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 16. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy;
 17. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno;
 18. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji w 2021 r. oraz planów pracy stałych komisji na 2022 r.;
 19. Wolne wnioski;
 20. Zakończenie posiedzenia i zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Krasuska