Informuję, że w Gminie Kolno postępowanie w sprawach dodatku osłonowego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie tel. 89 716 32 93

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r. Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Kolnie: https://bipgops.kolno-gmina.pl/10061/Dodatek_Oslonowy/