W dniu 15 czerwca 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Kolno podczas, której podjęte zostały następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXVII/177/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2035,
  2. Uchwała Nr XXXVII/178/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2021 r.,
  3. Uchwała Nr XXXVII/179/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wągsty, obręb Wągsty, gmina Kolno.

Następnie rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2020 rok i podjęto Uchwałę Nr XXXVII/180/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Przeprowadzono debatę nad raportem o stanie gminy za 2020 r. oraz podjęto Uchwałę Nr XXXVII/181/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolno wotum zaufania, w której nie udzielono Wójtowi Gminy Kolno wotum zaufania.

Wójt Gminy Kolno nie otrzymał absolutorium.

Podczas obrad Sesji odbyło się również ślubowanie Radnej, która w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolno w dniu 30 maja 2021 r. uzyskała mandat.

 

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

Transmisje Sesji Rady Gminy Kolno