Zakończono realizację II etapu operacji pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny”, w ramach którego poprawiono warunki wodno - ściekowe poprzez wykonanie przebudowy obiektów i sieci na terenie oczyszczalni ścieków w Bęsi oraz zakupiono koparko-ładowarkę.

I etap operacji został zakończony w 2017 roku i polegał na wybudowaniu sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej w obrębie Kolno i Kabiny.

Inwestycji dokonano dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00004-65150-UM1400046/16 z dnia 12 czerwca 2017 r.