W dniu 30 października 2019 roku Wójt Gminy Kolno Pan Piotr Szulc podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Elektronizacja Usług Publicznych Gminy Kolno” z Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.1 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Kolno. Projekt usprawni komunikację elektroniczną pomiędzy Mieszkańcami a Urzędem Gminy Kolno.

Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w wysokości 712.926,45 zł co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.