Podczas obrad XXII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

 

  1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027.
  2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2016 rok.
  3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017-2026.
  4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017r.
  5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na rok 2016.
  7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na rok 2017.
  8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Reszel zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
  9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.
  10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kolno.