Podczas obrad XXI sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

 

 1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2016 rok.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Kolno.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2017.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie szczegółowych warunków przyznawania     i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na 2017 rok.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno na 2017 rok.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Kolno na lata 2017-2020”.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kolnie.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.