Przypominamy, że w dniu:


15 września 2016 roku upływa termin płatności III raty podatku (podatek leśny, podatek rolny, podatek od nieruchomości)
15 września 2016 roku upływa termin płatności II raty podatku od środków transportowych
20 września 2016 roku upływa termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.