Podczas obrad XVIII sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

 

1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie do prowadzenia   postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.

2. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę Nr XVII/107/16 Rady Gminy Kolno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027.

4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Kolno na 2016r.