Podczas XVII Sesji Rady Gminy Kolno w dniu 30 czerwca 2016r. podjęto następujące Uchwały:

1. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016-2027.

2. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającą uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Kolno na 2016r.

3. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającą uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy.

5. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno".

6. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kolno.

7. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno.

8. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

9. Uchwałę Rady Gminy Kolno zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno.

10. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

11. Uchwałę Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Kolno – Pan Henryk Duda podziękował Pani Wioletcie Dobrzańskiej - Kierownik GOPS w Kolnie za wieloletnią współpracę i życzył pomyślności w nowym miejscu pracy.

 

IMG 7716

IMG 7719

IMG 7720

IMG 7721

IMG 7723

IMG 7724

IMG 7725

IMG 7726

IMG 7728

IMG 7731