W dniu 7 lutego 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XIX/79/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034.
  2. Uchwała Nr XIX/80/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2020 r.
  3. Uchwała Nr XIX/81/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji w 2020 roku projektu „Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obręb Kolno, gmina Kolno” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Efektywność Energetyczna, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
  4. Uchwała Nr XIX/82/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/265/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kolno zmienioną uchwałą nr XLIV/275/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Kolno.
  5. Uchwała Nr XIX/83/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kolno.
  6. Uchwała Nr XIX/84/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2020-2022.
  7. Uchwała Nr XIX/85/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
  8. Uchwała Nr XIX/86/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne w Nadleśnictwie Bartoszyce położonych w granicach administracyjnych Gminy Kolno.
  9. Uchwała Nr XIX/87/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/67/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolno.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja