W dniu 27 marca 2019 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy Kolno, na której przyjęto informacje i sprawozdania oraz podjęto następujące uchwały :

 1. Informacja na temat bezrobocia w Gminie Kolno w 2018 roku.
 2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kolno w 2018 roku.
 3. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Kolno w 2018 roku.
 4. Informacja o działalności Zakładu Budżetowego Związku Gmin EKOWOD na terenie Gminy Kolno w 2018 roku.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy Kolno między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie oraz Centrum Kultury w Bęsi za rok 2018.
 7. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za rok 2018.
 9. Raport z wykonania w 2018 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kolno.
 10. Raport z wykonania w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno.
 11. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2030.
 12. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
 13. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie planu dofinansowania w 2019 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli.
 14. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 15. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2019 rok.
 16. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kolno.
 17. Sprawozdania z działalności stałych komisji w 2018 r. oraz planów pracy stałych komisji na 2019 r.

Wykazy Imienne Głosowania Radnych Rady Gminy Kolno

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja