W dniu 28.12.2018 r. odbyła się III Sesja Rady Gminy Kolno, na której podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kolno.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2030.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
  4. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  5. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  6. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  7. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Kolno w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  8. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  9. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
  10. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Kolno do „Zgromadzenia Związku Gmin EKOWOD”.