Podczas obrad XXXIX sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 17 września 2018 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018-2027.
  2. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
  3. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy.
  4. Uchwała Rady Gminy Kolno w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno.
  5. Uchwała Rady Gminy Kolno zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

JMGIMG 6466 09 17 2018

JMGIMG 6467 09 17 2018

JMGIMG 6468 09 17 2018

JMGIMG 6470 09 17 2018