W dniu 30 lipca 2018 r. został złożony wniosek na termomodernizację tzw. „czerwonej szkoły” w Kolnie. Złożony projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obr. Kolno, gmina Kolno” umożliwi przeniesienie do tego budynku przedszkola.

Całkowity koszt projektu 841 798,90 zł, wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi 626 336,01 zł.

Lista 68 wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone w naborze RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 dostępna jest w linku:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4153/poddzialanie-431-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych-schemat-a#inne_informacje

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na luty 2019 r.

1